Ondersteuningsplanraad (OPR)

In het kader van de Wet Passend Onderwijs is de Ondersteuningsplanraad (OPR) in het leven geroepen. De belangrijkste taak van de OPR is het al dan niet instemming geven aan het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO.

Vanuit de aangesloten scholen zijn via de Medezeggenschapsraad (MR) van de scholen leden gekozen voor de ouder/leerling geleding en de personeelsgeleding. Voor de OPR is een statuut en reglement vastgesteld. De OPR komt meerdere malen per jaar bijeen.

Statuut en reglement Ondersteuningsplanraad

Klik hier om het toezichtkader in te zien.

De directie van het Samenwerkingsverband VO overlegt (namens de leden) met de Ondersteunings-planraad.

Openbare stukken OPR

Verslag OPR 13-05-2013

Verslag OPR 01-07-2013