Beleid

Passend onderwijs heeft alles te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, profiteren immers van goed onderwijs. De afzonderlijke scholen binnen het samenwerkingsverband zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geven van kwalitatief goed onderwijs en ondersteuning. De reguliere scholen voor voortgezet onderwijs richten een onder-steuningspunt in ten behoeve van leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Het samen-werkingsverband levert expertise voor deze ondersteuningspunten.

Het meerjarenbeleid is beschreven in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO. De schoolbesturen zijn gehouden aan de daarin vastgelegde afspraken. Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld.