BOJOZ

Het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO onderhoudt voor haar activiteiten een uitgebreid regionaal netwerk. Op bestuurlijk niveau functioneert het BOJOZ (bestuurlijk overleg jeugd, onderwijs en zorg), waarin gemeenten, onderwijs en zorginstanties samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de optimale ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in de Kop van Noord-Holland. De voorzitter van het SWV VO participeert in het BOJOZ kernbestuur.

De missie en visie van het Samenwerkingsverband sluiten nauw aan bij die van het BOJOZ. Passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Met ingang van 1 januari 2015 is, in samenhang met de nieuwe jeugdwet (overheveling van o.a. jeugdzorgtaken naar de gemeenten), het bestuurlijk overleg in de hierboven beschreven vorm (BOJOZ) opgeheven. De voorzitter van het SWV VO participeert sindsdien in een terugkerend ‘onderwijs-jeugd’ portefeuille overleg met wethouders van de vier gemeenten in de Kop van NH.

Met het primair onderwijs zijn o.a. afspraken gemaakt over doorgaande (leer)lijnen en de werkwijze bij de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Met het middelbaar beroepsonderwijs bestaat er nauwe samenwerking rond de leerlingen die van het vo naar het mbo gaan en bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten.